شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :43:
  43
  43
 • :112:
  112
  112
 • :3:
  3
  3
 • :29:
  29
  29
 • :100:
  100
  100
 • :king:
  King
  King
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :17:
  17
  17
 • :64:
  64
  64
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :42:
  42
  42
 • :111:
  111
  111
 • ::(:
  2
  2
 • :28:
  28
  28
 • :78:
  78
  78
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :16:
  16
  16
 • :63:
  63
  63
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :41:
  41
  41
 • :110:
  110
  110
 • :1:
  1
  1
 • :27:
  27
  27
 • :77:
  77
  77
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :15:
  15
  15
 • :62:
  62
  62
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :40:
  40
  40
 • :109:
  109
  109
 • :26:
  26
  26
 • :76:
  76
  76
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • :14:
  14
  14
 • :61:
  61
  61
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :10:
  10
  10
 • ::t:
  39
  39
 • :107:
  107
  107
 • :25:
  25
  25
 • :71:
  71
  71
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :13:
  13
  13
 • :53:
  53
  53
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :9:
  9
  9
 • :38:
  38
  38
 • :106:
  106
  106
 • :;)):
  24
  24
 • :70:
  70
  70
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :12:
  12
  12
 • :48:
  48
  48
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :8:
  8
  8
 • :37:
  37
  37
 • :105:
  105
  105
 • :23:
  23
  23
 • :69:
  69
  69
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • ::x:
  11
  11
 • :47:
  47
  47
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :7:
  7
  7
 • :36:
  36
  36
 • :104:
  104
  104
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :22:
  22
  22
 • :68:
  68
  68
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :46:
  46
  46
 • :115:
  115
  115
 • :6:
  6
  6
 • :33:
  33
  33
 • :103:
  103
  103
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :;):
  21
  21
 • :67:
  67
  67
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • ::w:
  45
  45
 • :114:
  114
  114
 • :5:
  5
  5
 • :32:
  32
  32
 • :102:
  102
  102
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :20:
  20
  20
 • :66:
  66
  66
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :44:
  44
  44
 • :113:
  113
  113
 • :D::
  4
  4
 • :30:
  30
  30
 • :101:
  101
  101
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :18:
  18
  18
 • :65:
  65
  65
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • troll
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :ohgod:
  Ohgod
  Ohgod
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :newspaperguytear:
  Newspaperguytear
  Newspaperguytear
 • :ffff:
  Ffff
  Ffff
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :ff0fbda972bf133edfc
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • Generic Smilies
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :D83DDE1A:
  D83DDE1A
  D83DDE1A
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :D83DDE28:
  D83DDE28
  D83DDE28
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :D83DDE0B:
  D83DDE0B
  D83DDE0B
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :D83DDE15:
  D83DDE15
  D83DDE15
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pul:
  Argent1
  Argent1
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :D83DDE3A:
  D83DDE3A
  D83DDE3A
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :D83DDE47:
  D83DDE47
  D83DDE47
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :D83DDE09:
  D83DDE09
  D83DDE09
 • :tired2:
  Tired2
  Tired2
 • :D83DDE27:
  D83DDE27
  D83DDE27
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :D83DDE14:
  D83DDE14
  D83DDE14
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :panne:
  Panne
  Panne
 • :D83DDE0A:
  D83DDE0A
  D83DDE0A
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :D83DDE2F:
  D83DDE2F
  D83DDE2F
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :D83DDE39:
  D83DDE39
  D83DDE39
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :D83DDE07:
  D83DDE07
  D83DDE07
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :D83DDE26:
  D83DDE26
  D83DDE26
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :D83DDE13:
  D83DDE13
  D83DDE13
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :D83DDE2E:
  D83DDE2E
  D83DDE2E
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :D83DDE38:
  D83DDE38
  D83DDE38
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • ::))):
  D83DDE06
  D83DDE06
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :D83DDE25:
  D83DDE25
  D83DDE25
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :D83DDE12:
  D83DDE12
  D83DDE12
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :D83DDE2D:
  D83DDE2D
  D83DDE2D
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :D83DDE37:
  D83DDE37
  D83DDE37
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • ::)))):
  D83DDE05
  D83DDE05
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :D83DDE24:
  D83DDE24
  D83DDE24
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :star:
  Star
  Star
 • ::||:
  D83DDE11
  D83DDE11
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :gros3d84:
  Gros3d84
  Gros3d84
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :D83DDE2A:
  D83DDE2A
  D83DDE2A
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :D83DDE36:
  D83DDE36
  D83DDE36
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :-_-:
  263A
  263A
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • ::D:
  D83DDE03
  D83DDE03
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :D83DDE23:
  D83DDE23
  D83DDE23
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • ::|:
  D83DDE10
  D83DDE10
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :D83DDE1F:
  D83DDE1F
  D83DDE1F
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :D83DDE35:
  D83DDE35
  D83DDE35
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :med3d-happybirthday
  Med3d Happybirthday
  Med3d Happybirthday
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • ::)):
  D83DDE02
  D83DDE02
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :D83DDE22:
  D83DDE22
  D83DDE22
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :please:
  Please
  Please
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :D83DDE4A:
  D83DDE4A
  D83DDE4A
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :D83DDE1E:
  D83DDE1E
  D83DDE1E
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :D83DDE34:
  D83DDE34
  D83DDE34
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :3d-surpris:
  3d Surpris
  3d Surpris
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :D83DDE01:
  D83DDE01
  D83DDE01
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :D83DDE21:
  D83DDE21
  D83DDE21
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :D83DDE3E:
  D83DDE3E
  D83DDE3E
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :D83DDE1D:
  D83DDE1D
  D83DDE1D
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :D83DDE33:
  D83DDE33
  D83DDE33
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :D83DDE00:
  D83DDE00
  D83DDE00
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :D83DDE20:
  D83DDE20
  D83DDE20
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :)
  Smile
  Smile
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :D83DDE3D:
  D83DDE3D
  D83DDE3D
 • :virus:
  Virus
  Virus
 • :D83DDEB6:
  D83DDEB6
  D83DDEB6
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :D83DDE1C:
  D83DDE1C
  D83DDE1C
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :D83DDE32:
  D83DDE32
  D83DDE32
 • :fatigue-2:
  Fatigue 2
  Fatigue 2
 • :(
  Frown
  Frown
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :D83DDE0D:
  D83DDE0D
  D83DDE0D
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :D83DDE17:
  D83DDE17
  D83DDE17
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :D83DDE3C:
  D83DDE3C
  D83DDE3C
 • :virus-2:
  Virus 2
  Virus 2
 • :D83DDE49:
  D83DDE49
  D83DDE49
 • :good-night:
  Good Night
  Good Night
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :D83DDE1B:
  D83DDE1B
  D83DDE1B
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :D83DDE31:
  D83DDE31
  D83DDE31
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :D83DDE0C:
  D83DDE0C
  D83DDE0C
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :D83DDE16:
  D83DDE16
  D83DDE16
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :D83DDE3B:
  D83DDE3B
  D83DDE3B
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :D83DDE48:
  D83DDE48
  D83DDE48
 • :good-morning:
  Good Morning
  Good Morning
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
© تمامی حقوق برای IRANHACKERS محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد
سفارش اکانت ویژه