شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo
 • :41:
  41
  41
 • :110:
  110
  110
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :27:
  27
  27
 • :77:
  77
  77
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :7:
  7
  7
 • :15:
  15
  15
 • :62:
  62
  62
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :40:
  40
  40
 • :109:
  109
  109
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :26:
  26
  26
 • :76:
  76
  76
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :6:
  6
  6
 • :14:
  14
  14
 • :61:
  61
  61
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • ::t:
  39
  39
 • :107:
  107
  107
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :25:
  25
  25
 • :71:
  71
  71
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :5:
  5
  5
 • :13:
  13
  13
 • :53:
  53
  53
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :38:
  38
  38
 • :106:
  106
  106
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :;)):
  24
  24
 • :70:
  70
  70
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :D::
  4
  4
 • :12:
  12
  12
 • :48:
  48
  48
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :37:
  37
  37
 • :105:
  105
  105
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :23:
  23
  23
 • :69:
  69
  69
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :3:
  3
  3
 • :47:
  47
  47
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • ::x:
  11
  11
 • :36:
  36
  36
 • :104:
  104
  104
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :22:
  22
  22
 • :68:
  68
  68
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • ::(:
  2
  2
 • :46:
  46
  46
 • :115:
  115
  115
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :33:
  33
  33
 • :103:
  103
  103
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :;):
  21
  21
 • :67:
  67
  67
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :1:
  1
  1
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • ::w:
  45
  45
 • :114:
  114
  114
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :32:
  32
  32
 • :102:
  102
  102
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :20:
  20
  20
 • :66:
  66
  66
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :44:
  44
  44
 • :113:
  113
  113
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :30:
  30
  30
 • :101:
  101
  101
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :10:
  10
  10
 • :18:
  18
  18
 • :65:
  65
  65
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :43:
  43
  43
 • :112:
  112
  112
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :29:
  29
  29
 • :100:
  100
  100
 • :king:
  King
  King
 • :9:
  9
  9
 • :17:
  17
  17
 • :64:
  64
  64
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :42:
  42
  42
 • :111:
  111
  111
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :28:
  28
  28
 • :78:
  78
  78
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :8:
  8
  8
 • :16:
  16
  16
 • :63:
  63
  63
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • troll
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :why:
  Why
  Why
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :ohgod:
  Ohgod
  Ohgod
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :newspaperguytear:
  Newspaperguytear
  Newspaperguytear
 • :ffff:
  Ffff
  Ffff
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :ff0fbda972bf133edfc
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
  Ff0fbda972bf133edfc3e27aaba86541
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • Generic Smilies
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :D83DDE1E:
  D83DDE1E
  D83DDE1E
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :D83DDE34:
  D83DDE34
  D83DDE34
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :3d-surpris:
  3d Surpris
  3d Surpris
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :D83DDE01:
  D83DDE01
  D83DDE01
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :D83DDE21:
  D83DDE21
  D83DDE21
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :D83DDE3E:
  D83DDE3E
  D83DDE3E
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :D83DDE1D:
  D83DDE1D
  D83DDE1D
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :D83DDE33:
  D83DDE33
  D83DDE33
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :D83DDE00:
  D83DDE00
  D83DDE00
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :D83DDE20:
  D83DDE20
  D83DDE20
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :)
  Smile
  Smile
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :D83DDE3D:
  D83DDE3D
  D83DDE3D
 • :virus:
  Virus
  Virus
 • :D83DDEB6:
  D83DDEB6
  D83DDEB6
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :D83DDE1C:
  D83DDE1C
  D83DDE1C
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :D83DDE32:
  D83DDE32
  D83DDE32
 • :fatigue-2:
  Fatigue 2
  Fatigue 2
 • :(
  Frown
  Frown
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :D83DDE0D:
  D83DDE0D
  D83DDE0D
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :D83DDE17:
  D83DDE17
  D83DDE17
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :D83DDE3C:
  D83DDE3C
  D83DDE3C
 • :virus-2:
  Virus 2
  Virus 2
 • :D83DDE49:
  D83DDE49
  D83DDE49
 • :good-night:
  Good Night
  Good Night
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :D83DDE1B:
  D83DDE1B
  D83DDE1B
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :D83DDE31:
  D83DDE31
  D83DDE31
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :D83DDE0C:
  D83DDE0C
  D83DDE0C
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :D83DDE16:
  D83DDE16
  D83DDE16
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :D83DDE3B:
  D83DDE3B
  D83DDE3B
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :D83DDE48:
  D83DDE48
  D83DDE48
 • :good-morning:
  Good Morning
  Good Morning
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :D83DDE1A:
  D83DDE1A
  D83DDE1A
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :D83DDE28:
  D83DDE28
  D83DDE28
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :D83DDE0B:
  D83DDE0B
  D83DDE0B
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :D83DDE15:
  D83DDE15
  D83DDE15
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pul:
  Argent1
  Argent1
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :D83DDE3A:
  D83DDE3A
  D83DDE3A
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :D83DDE47:
  D83DDE47
  D83DDE47
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :D83DDE09:
  D83DDE09
  D83DDE09
 • :tired2:
  Tired2
  Tired2
 • :D83DDE27:
  D83DDE27
  D83DDE27
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :panne:
  Panne
  Panne
 • :D83DDE0A:
  D83DDE0A
  D83DDE0A
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :D83DDE14:
  D83DDE14
  D83DDE14
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :D83DDE2F:
  D83DDE2F
  D83DDE2F
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :D83DDE39:
  D83DDE39
  D83DDE39
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :D83DDE07:
  D83DDE07
  D83DDE07
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :D83DDE26:
  D83DDE26
  D83DDE26
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :D83DDE13:
  D83DDE13
  D83DDE13
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :D83DDE2E:
  D83DDE2E
  D83DDE2E
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :D83DDE38:
  D83DDE38
  D83DDE38
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • ::))):
  D83DDE06
  D83DDE06
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :D83DDE25:
  D83DDE25
  D83DDE25
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :D83DDE12:
  D83DDE12
  D83DDE12
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :D83DDE2D:
  D83DDE2D
  D83DDE2D
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :D83DDE37:
  D83DDE37
  D83DDE37
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • ::)))):
  D83DDE05
  D83DDE05
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :D83DDE24:
  D83DDE24
  D83DDE24
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :star:
  Star
  Star
 • ::||:
  D83DDE11
  D83DDE11
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :gros3d84:
  Gros3d84
  Gros3d84
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :D83DDE2A:
  D83DDE2A
  D83DDE2A
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :D83DDE36:
  D83DDE36
  D83DDE36
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :-_-:
  263A
  263A
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • ::D:
  D83DDE03
  D83DDE03
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :D83DDE23:
  D83DDE23
  D83DDE23
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • ::|:
  D83DDE10
  D83DDE10
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :med3d-happybirthday
  Med3d Happybirthday
  Med3d Happybirthday
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :D83DDE1F:
  D83DDE1F
  D83DDE1F
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :D83DDE35:
  D83DDE35
  D83DDE35
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :please:
  Please
  Please
 • ::)):
  D83DDE02
  D83DDE02
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :D83DDE22:
  D83DDE22
  D83DDE22
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :D83DDE4A:
  D83DDE4A
  D83DDE4A
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
© تمامی حقوق برای IRANHACKERS محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد
سفارش اکانت ویژه