سایت با سیستم جدید رونمایی شد همزمان فعالیت سایت از سر گرفته شد...

آسیب پذیری های وایرلس

آموزش چگونگی رفع اسیب پذیری ها و شبکه های Wireless، Bluetooth و ابزارها و مباحث تامین امنیت آن