رفتن به مطلب
سایت با سیستم جدید رونمایی شد همزمان فعالیت سایت از سر گرفته شد...
شروع به فعالیت از سر گرفته شد

ليست پورت هاي udp و tcp


TESO

پست های پیشنهاد شده

پورتهای شناخته شده

شماره پورت در محدوده ۰-۱۰۲۳ پورت شناخته شده است.که در یک سیستم عامل شبه یونیکس و فرآیند های سیستم وخدمات شبکه با اتصال به یک آدرس IP با استفاده از یکی از پورت ها به خوبی می توان به سرویس مورد نظر دسترسی داشت.

[TABLE]

[TR]

[TD]

پورت

[/TD]

[TD]

TCP

[/TD]

[TD=width: 42]

UDP

[/TD]

[TD=width: 386]

سرویس دهنده

[/TD]

[TD=width: 125]

وضعیت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 386]Programming technique for specifying system-allocated (dynamic) ports[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Reserved[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]TCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]CompressNET Management Utility[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]CompressNET Compression Process[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Remote Job Entry[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Echo Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Discard Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Wake-on-LAN[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Active Users (systat service)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Daytime Protocol (RFC 867)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Previously netstat service[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Quote of the Day[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Message Send Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Character Generator Protocol (CHARGEN)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]FTP data transfer[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]FTP control (command)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Secure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwarding[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Telnet protocol—unencrypted text communications[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Priv-mail : any private mail system.[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail servers[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NSW User System FE[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]MSG ICP[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Display Support Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Any private printer server protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]TIME protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Resource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a network[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Unassigned[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ARPA Host Name Server Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Windows Internet Name Service[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]WHOIS protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NI FTP[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]TACACS Login Host protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Remote Mail Checking Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]IMP Logical Address Maintenance[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]XNS (Xerox Network Systems) Time Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Domain Name System (DNS)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]XNS (Xerox Network Systems) Clearinghouse[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ISI Graphics Language (ISI-GL)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]XNS (Xerox Network Systems) Authentication[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Route Access Protocol (RAP)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Mail Transfer Protocol (RFC 780)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]XNS (Xerox Network Systems) Mail[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]CI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integrator[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۷[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Bootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۸[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Bootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۹[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Trivial File Transfer Protocol (TFTP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Gopher protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]NETRJS protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]NETRJS protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]NETRJS protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]NETRJS protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Any private Remote Job Entry[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Finger protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Hypertext Transfer Protocol (HTTP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Torpark—Onion routing[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۲[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Torpark—Control[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Kerberos—authentication system[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]dnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Map[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]PointCast (dotcom)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]WIP Message protocol[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]CyberGate RAT protocol[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]NIC host name[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]ISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IP[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]CCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Remote TELNET Service protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SNA Gateway Access Server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Post Office Protocol v2 (POP2)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Post Office Protocol v3 (POP3)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ONC RPC (Sun RPC)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Ident—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify users[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Authentication Service (auth)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Simple File Transfer Protocol (SFTP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۷[/TD]

[TD=width: 42]STD[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]UUCP Path Service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SQL (Structured Query Language) Services[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۱۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Network News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messages[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۲۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Network Time Protocol (NTP)—used for time synchronization[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۲۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Formerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software development[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۳۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]DCE endpoint resolution[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۳۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Microsoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOM[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۳۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NetBIOS NetBIOS Name Service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۳۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NetBIOS NetBIOS Datagram Service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۳۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NetBIOS NetBIOS Session Service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۴۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Internet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messages[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۵۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Background File Transfer Program (BFTP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۵۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SGMP, Simple Gateway Monitoring Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۵۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SQL Service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۵۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]DMSP, Distributed Mail Service Protocol[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۶۱[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Simple Network Management Protocol (SNMP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۶۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Simple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۷۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Print-srv, Network PostScript[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۷۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]VMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۷۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]X Display Manager Control Protocol (XDMCP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۷۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]BGP (Border Gateway Protocol)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۹۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Internet Relay Chat (IRC)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۹۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SMUX, SNMP Unix Multiplexer[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۰۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]AppleTalk Routing Maintenance[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۰۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]The Quick Mail Transfer Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۱۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ANSI Z39.50[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۱۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Internetwork Packet Exchange (IPX)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۱۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Message posting protocol (MPP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۲۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Internet Message Access Protocol (IMAP), version 3[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۵۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ESRO, Efficient Short Remote Operations[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۶۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]BGMP, Border Gateway Multicast Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۲۸۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]http-mgmt[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۰۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]ThinLinc Web Access[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۰۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Novastor Online Backup[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۱۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Mac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۱۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]PKIX TSP, Time Stamp Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۱۹[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Precision time protocol event messages[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۲۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Precision time protocol general messages[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۵۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]MATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۵۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]MATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۶۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ODMR, On-Demand Mail Relay[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۶۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Rpc2portmap[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۷۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]codaauth2—Coda authentication server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۷۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]codaauth2—Coda authentication server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۷۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]securecast1—Outgoing packets to NAI’s SecureCast servers As of 2000[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۷۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ClearCase albd[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۸۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]HP data alarm manager[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۸۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]A Remote Network Server System[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۸۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]AURP, AppleTalk Update-based Routing Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۸۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۳۹۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IP[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۰۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]UPS Uninterruptible Power Supply[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۲۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Service Location Protocol (SLP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۴۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Hypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۴۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۴۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Microsoft-DS Active Directory, Windows shares[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۴۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Microsoft-DS SMB file sharing[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۶۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Kerberos Change/Set password[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۶۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]URL Rendezvous Directory for SSM (Cisco protocol), SMTP over SSL[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۷۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]tcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۹۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]GO-Global remote access and application publishing software[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۴۹۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Dantz Retrospect[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۰۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۰۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Modbus, Protocol[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۰۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Citadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware system[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Rexec, Remote Process Execution[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۲[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]comsat, together with biff[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]rlogin[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Who[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Shell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۴[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Syslog—used for system logging[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Line Printer Daemon—print service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۷[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Talk[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۱۸[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NTalk[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۲۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]efs, extended file name server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۲۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Routing Information Protocol (RIP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۲۱[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Routing Information Protocol Next Generation (RIPng)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۲۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۲۵[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Timed, Timeserver[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۳۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]RPC[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۳۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]AOL Instant Messenger[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۳۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]netnews[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۳۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]netwall, For Emergency Broadcasts[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]commerce (Commerce Applications)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]klogin, Kerberos login[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]kshell, Kerberos Remote shell[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]OSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Access[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]DHCPv6 client[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]DHCPv6 server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۴۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Apple Filing Protocol (AFP) over TCP[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۵۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]new-rwho, new-who[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۵۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Real Time Streaming Protocol (RTSP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۵۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Remotefs, RFS, rfs_server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۶۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]rmonitor, Remote Monitor[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۶۱[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]monitor[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۶۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۸۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]e-mail message submission (SMTP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۹۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]FileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۵۹۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]HTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Server[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۰۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]TUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnel[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۲۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۳۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Internet Printing Protocol (IPP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۳۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Common Unix Printing System (CUPS)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۳۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]RLZ DBase[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۳۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۳۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]MSDP, Multicast Source Discovery Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۴۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control traffic[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۴۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]LDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networks[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۴۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]DHCP Failover protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۴۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]RRP (Registry Registrar Protocol)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۵۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]IEEE-MMS[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۵۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]SupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control traffic[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۵۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Media Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۵۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]IBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfiguration[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۶۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Mac OS X Server administration[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۶۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Doom, first online first-person shooter[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۶۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]airserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devices[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۷۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]ACAP (Application Configuration Access Protocol)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۸۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]REALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۹۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]MS Exchange Routing[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۹۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Linux-HA High availability Heartbeat[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۹۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]IEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۶۹۸[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]OLSR (Optimized Link State Routing)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۰۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]EPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۰۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]LMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) links[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۰۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]IRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۰۶[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Secure Internet Live Conferencing (SILC)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۱۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Cisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۱۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۴۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Kerberos (protocol) administration[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]kerberos-iv, Kerberos version IV[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]kerberos_master, Kerberos authentication[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۲[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]passwd_server, Kerberos Password (kpasswd) server[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Reverse Routing Header (rrh)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Reverse Routing Header (rrh)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]userreg_server, Kerberos userreg server[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]tell send[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]krb5_prop, Kerberos v5 slave propagation[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۵۴[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]tell send[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۶۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]krbupdate [kreg], Kerberos registration[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۸۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Conserver serial-console management server[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۷۸۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]SpamAssassin spamd daemon[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۰۰[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]mdbe daemon[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۰۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Microsoft Net.TCP Port Sharing Service[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۲۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Certificate Management Protocol[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۴۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Adobe Flash[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۴۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]DHCP Failover protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۴۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Group Domain Of Interpretation (GDOI) protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۶۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]iSCSI (RFC 3720)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۶۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]OWAMP control (RFC 4656)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۶۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]TWAMP control (RFC 5357)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۷۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]rsync file synchronization protocol[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۸۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]cddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۹۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Brocade SMI-S RPC[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۸۹۸[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Brocade SMI-S RPC SSL[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Samba Web Administration Tool (SWAT)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]VMware Virtual Infrastructure Client (from managed device to management console)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]ideafarm-door[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]VMware Server Console (from management console to managed device)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]VMware Remote Console[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۰۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]VMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۱۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Network Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSH[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۴۴[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Network File System (protocol) Service[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۵۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Domain Name System (DNS) RNDC Service[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۷۳[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Network File System (protocol) over IPv6 Service[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۸۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]SofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 software[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۸۷[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Microsoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePoint[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۸۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]FTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSL[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]FTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSL[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۱[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]NAS (Netnews Administration System)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]TELNET protocol over TLS/SSL[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Internet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۴[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Internet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۵[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Post Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۹۹۹[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]ScimoreDB Database System[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۰۲[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]Opsware agent (aka cogbot)[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۱۰[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42][/TD]

[TD=width: 386]ThinLinc Web Administration[/TD]

[TD=width: 125]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 43]۱۰۲۳[/TD]

[TD=width: 42]TCP[/TD]

[TD=width: 42]UDP[/TD]

[TD=width: 386]Reserved[/TD]

[TD=width: 125]رسمی[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

پورتهای ثبت شده

محدوده شماره پورت ۱۰۲۴-۴۹۱۵۱ ثبت شده است. این نوع پورتها برای خدمات خاص وبرای یک نهاد درخواست اختصاص داده شده است و توسط IANA ثبت می شود.ممکن است در اکثر سیستم های کاربران عادی از این پورتها استفاده شده باشد

محدوده ۴۹۱۵۲–۶۵۵۳۵ (۲۱۵+۲۱۴ to 216−۱) بالاتر از پورت های ثبت شده – دارای پورت های پویا و یا خصوصی است ثبت نام این دامنه برای اهداف سفارشی و یا به طور موقت استفاده می شود.

 

[TABLE=width: 672]

[TR]

[TD=width: 58]

پورت

[/TD]

[TD=width: 51]

TCP

[/TD]

[TD=width: 51]

UDP

[/TD]

[TD=width: 422]

سرویس دهنده

[/TD]

[TD=width: 91]

وضعیت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Reserved[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NFS or IIS or Teradata[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Often used by Microsoft DCOM services[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Native IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Often used by Microsoft DCOM services[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Classified project using Java sockets[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۵۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]nim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۵۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]nimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SOCKS proxy[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۸۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WebObjects[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]rmiactivation, RMI Activation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]rmiregistry, RMI Registry[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Reserved[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Kerberos Post Office Protocol (KPOP)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EasyBits School network discovery protocol (for Intel’s CMPC platform)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Used by some Blizzard games[۴۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]AutoNOC protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۶۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]phone, conference calling[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Tripwire[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Perceptive Automation Indigo Home automation server – configuration and control access[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]AcceleNet Intelligent Transfer Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OpenVPN[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]The cajo project Free dynamic transparent distributed computing in Java[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]scol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client request[۴۴][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]scol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client request[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Steam Friends Applet[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Kazaa[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۱۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Uvora Online[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]QuickTime Streaming Server administration[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TGP, TrulyGlobal Protocol, also known as “The Gur Protocol” (named for Gur Kimchi of TrulyGlobal)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۳۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]first-defense, Remote systems monitoring service from Nexum, Inc[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۳۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]VLC media player default port for UDP/RTP stream[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۳۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Symantec BindView Control UNIX Default port for TCP management server connections[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Nessus Security Scanner[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) (formerly Microsoft Operations Manager (MOM)) agent[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IPSec (Internet Protocol Security)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Palmer Performance OBDNet[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Altera Quartus jtagd[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Dell OpenManage HTTPS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Xbiim (Canvii server)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Festival Speech Synthesis System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMX ICSP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۱۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]AMX ICSP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Steve Game Server Control Panel[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Men and Mice DNS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WASTE Encrypted File Sharing Program[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Qubes (Manufacturing Execution System)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Internet Content Adaptation Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۵۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Lotus Notes/Domino (RPC) protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]cadsi-lm, LMS International (formerly Computer Aided Design Software, Inc. (CADSI)) LM[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۱۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Timbuktu Service 1 Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۱۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Timbuktu Service 2 Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Timbuktu Service 3 Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Timbuktu Service 4 Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Reverse Gossip Transport Protocol (RGTP), used to access a General-purpose Reverse-Ordered Gossip Gathering System (GROGGS) bulletin board, such as that implemented on the Cambridge University’s Phoenix system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۳۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Monitor[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Solarwinds Kiwi Log Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Citrix XenApp Independent Computing Architecture (ICA) thin client protocol[۴۵][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Remote Management[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Authentication Client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Windows Live Messenger (Whiteboard and Application Sharing)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Windows Internet Name Service (WINS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Garena Garena Gaming Client[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]nCube License Manager, SQLnet[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle database default listener, in future releases رسمی port 2483[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ingreslock, ingres[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۲۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle database common alternative for listener[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۲۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Apache Derby Network Server default port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Sametime IM—Virtual Places Chat Microsoft SQL Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۳۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Eclipse Target Communication Framework (TCF) agent discovery[۴۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Laplink[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]۳m-image-lm Image Storage license manager 3M Company[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۵۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gadu-Gadu (direct client-to-client)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۸۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MIL STD 2045-47001 VMF[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Pervasive PSQL[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۸۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPS[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]GE Smallworld Datastore Server (SWMFS/Smallworld Master Filesystem)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۲۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]iSketch[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]radius auth, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1812 below)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۴۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]radius acct, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1813 below)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۶۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Perforce[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Novell GroupWise clients in client/server access mode[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Key Management Service for KMS Windows Activation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco RADIUS Change of Authorization for TrustSec[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Layer 2 Forwarding Protocol (L2F) & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Windward Studios[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۰۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 422]Romtoc Interactive Modular Multiplayer Client-Server Online Application Interface & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۱۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]America’s Army Massively multiplayer online game (MMO)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۱۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]H.323 Registration and alternate communication[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]H.323 Call signalling[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۲۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Valve Steam Client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Media Services (MMS, ms-streaming)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۶۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]cft-0[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۶۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]cft-0[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۶۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Novell Zenworks Remote Control utility[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۶۲–۱۷۶۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]cft-1 to cft-7[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Federal Emergency Management Information Systemhttp://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xml[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۹۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Moby[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Message Queuing[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]radius, RADIUS authentication protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]radacct, RADIUS accounting protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۶۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MSNP (Microsoft Notification Protocol), used by the Microsoft Messenger service and a number of Instant Messaging clients[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MQ Telemetry Transport (MQTT), formerly known as MQIsdp (MQSeries SCADA protocol)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Leonardo over IP Pro2col Ltd[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft SSDP Enables discovery of UPnP devices[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Tivoli monitoring console[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Adobe Systems Macromedia Flash Real Time Messaging Protocol (RTMP) “plain” protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SentinelSRM (hasplm), Aladdin HASP License Manager[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۶۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco IOS IP Service Level Agreements (IP SLAs) Control Protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۷۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]InterSystems Caché[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۷۵–۱۹۷۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco TCO (Documentation)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۸۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Big Brother and related Xymon (formerly Hobbit) System and Network Monitor[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۸۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco HSRP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco STUN-SDLC (Serial Tunneling—Synchronous Data Link Control) protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۹۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Chizmo Networks Transfer Tool[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco X.25 over TCP (XOT) service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco SCCP (Skinny)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CAPTAN Test Stand System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Secure Access Control Server (ACS) for Windows[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Stylex Secured server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Artemis: Spaceship Bridge Simulator default port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Remoticus[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۳۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle services for Microsoft Transaction Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]mobrien-chat(http://chat.mobrien.com:2031)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Mail.Ru Agent communication protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۴۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Network File System[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۴۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]shilp[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۵۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]knetd Kerberos de-multiplexor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۵۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Civilization 4 multiplayer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۷۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Vertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Autodesk NLM (FLEXlm)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Infowave Mobility Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CPanel default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Secure Radius Service (radsec)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CPanel default SSL[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]GNUnet[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebHost Manager default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebHost Manager default SSL[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CPanel default Web mail[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CPanel default SSL Web mail[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]zephyr-srv Project Athena Zephyr Notification Service server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]zephyr-clt Project Athena Zephyr Notification Service serv-hm connection[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]zephyr-hm Project Athena Zephyr Notification Service hostmanager[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IBM MiniPay[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]eklogin Kerberos encrypted remote login (rlogin)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]zephyr-hm-srv Project Athena Zephyr Notification Service hm-serv connection (should use port 2102)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۱۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MIS Department[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FTP proxy[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۴۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TDMoIP (RFC 5087)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Iron Mountain LiveVault Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Iron Mountain LiveVault Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۵۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Talari Reliable Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]APC Agent[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۶۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]APC Agent[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EForward-document transport system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۹۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TiVoConnect Beacon[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Apple Push Notification service Link[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Apple Push Notification – Feedback Link[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Tuxanci game server[۴۷][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NOAAPORT Broadcast Network[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NOAAPORT Broadcast Network[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MikroTik Remote management for “The Dude”[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EMWIN[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]EMWIN[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MikroTik Secure management for “The Dude”[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]LeeCO POS Server Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]LeeCO POS Server Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Port-A-Pour Remote WinBatch[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ NCAP Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ End2End[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ESET Anti-virus updates[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DirectAdmin default & ESET Remote Administration[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۲۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Office OS X antipiracy network monitor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۶۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CoMotion Master[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CoMotion Backup[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HP System Management Redirect to port 2381[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ArmA multiplayer (default for game)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Halo: Combat Evolved multiplayer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۰۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۰۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Philips TVs based on jointSPACE [۴۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BMC Software Control-M/Server—Configuration Agent, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BMC Software Control-M/Server—to allow the Control-M/Enterprise Manager to connect to the Control-M/Server, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۷۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]KGS Go Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HP Insight Manager default for Web server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FileMaker Data Access Layer (ODBC/JDBC)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CVS version control system[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IEC 60870-5 -104, used to send electric power telecontrol messages between two systems via directly connected data circuits[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۲۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Westell Remote Access[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OrientDB database listening for Binary client connections[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۲۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco MGCP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ovwdb—OpenView Network Node Manager (NNM) daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۶۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]LSI RAID Management formerly Symbios Logic[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OrientDB database listening for HTTP client connections[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Oracle database listening for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۸۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Oracle database listening for SSL client connections to the listener[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]THEÒSMESSENGER listening for TheòsMessenger client connections[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TheosNet-Admin listening for TheòsMessenger client connections[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۱۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Willy[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SMTP alternate[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MADCAP – Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۴۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EVault data protection services[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RunUO—Ultima Online server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]new ICA (Citrix) —when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494[۴۵][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SonicWALL anti-spam traffic between Remote Analyzer (RA) and Control Center (CC)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TrackiT mobile device monitoring[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]QPasa from MQSoftware[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۳۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Solve Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۳۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SQL Anywhere database server [۴۹][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[۵۰][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]HDL Server from CNRI[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Tragic[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Citel / MCK IVPIP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۰–۲۸۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]KnowShowGo P2P[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Vipul’s Razor distributed, collaborative, spam-detection-and-filtering network[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]XBT Tracker[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]XBT Tracker experimental UDP tracker extension[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Knuddels.de[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ Monitor Console[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]corbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM WebSphere Application Server (WAS) Bootstrap/rmi default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۰۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]corbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]gsi ftp, per the GridFTP specification[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۲۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]I2P Basic Open Bridge API[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۶۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Norman Proprietary Event Protocol NPEP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۴۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Megaco text H.248[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۴۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Megaco binary (ASN.1) H.248[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]gpsd GPS daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۴۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WAP-push Multimedia Messaging Service (MMS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۴۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۶۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Symantec AntiVirus Corporate Edition[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix License server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Cloud9 Integrated Development Environment server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Distributed Interactive Simulation (DIS), modifiable default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Ruby on Rails development default[۵۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix Phone Monitor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Opsware server (Satellite)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix CSTA[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix GreenBox API[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix InfoLink[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix TimeOut[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix SMS Client Connector[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix OM Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix Proxy[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۱۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Miralix IVR and Voicemail[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]netpd.org[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۳۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetPanzer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]GoLabs Update Port / Project Open Cannibal Update Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]gds_db (Interbase/Firebird)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Galaxy Server (Gateway Ticketing Systems)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۵۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]APC PowerChute Network [۱][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۷۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Call of duty Black ops port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۷۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NAT / Xbox LIVE and/or Games for Windows – LIVE[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SMAUSA OpCon Scheduler as the default listen port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]BlackBerry Enterprise Server communication to cloud[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]D2000 Entis/Actis Application server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۲۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Web caches and the default for the Squid (software)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۲۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tatsoft default client connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]devpi Python package server [۵۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SFLM (Standard Floating License Manager)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]FCIP (Fiber Channel over Internet Protocol)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WhiskerControl research control protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Galaxy Network Service (Gateway Ticketing Systems)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]iSCSI target[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۶۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]msft-gc, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]msft-gc-ssl, Microsoft Global Catalog over SSL (similar to port 3268, LDAP over SSL)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Apple Remote Desktop reporting (رسمیly Net Assistant, referring to an earlier product)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۹۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Used by VATSIM, the Virtual Air Traffic Simulation network for voice communication.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SAP-Router (routing application proxy for SAP R/3)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Debate Gopher backend database system[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]odette-ftp, Odette File Transfer Protocol (OFTP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MySQL database system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Verisys file integrity monitoring software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Network Caller ID server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CruiseControl.rb[۵۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]GTP’ ۳GPP GSM/UMTS CDR logging protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Terminal Server (RDP) رسمیly registered as Windows Based Terminal (WBT) – Link[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Novell NDPS Printer Agent[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]xmlBlaster[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422][RSVP] Reservation Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Xware xTrm Communication Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Xware xTrm Communication Protocol over SSL[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۷۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]STUN, a protocol for NAT traversal[۵۴][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۷۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TURN, a protocol for NAT traversal[۵۵][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۸۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Slim Devices discovery protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Slim Devices SlimProto protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Network UPS Tools (NUT)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۵۱۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Smartcard Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۵۲۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Message Queuing[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۵۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SMTP alternate[۵۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۵۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ni-visa-remote[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۵۴۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Teredo tunneling[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۵۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SDBProxy Simple DataBase middle-ware and proxy[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۰۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ComCam IO Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Splitlock Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۳۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]distributed compiler[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Digital Audio Access Protocol (DAAP)—used by Apple’s iTunes and AirPort Express[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Subversion (SVN) version control system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Web Services Dynamic Discovery (WS-Discovery), used by various components of Windows Vista[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Used by some Blizzard games[۴۳][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Club Penguin Disney online game for kids[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Netia NA-ER Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۶۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RBLcheckd server daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۸۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]VoIP program used by Ventrilo[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۸۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]VoIP program used by Ventrilo[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RADIUS change of authorization[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Used by HGG programs[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Used by RedSeal Networks client/server connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۲۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WarMUX game server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۲۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Used by RedSeal Networks client/server connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Used by RedSeal Networks client/server connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IGRS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۶۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]SCTP[/TD]

[TD=width: 422]Diameter base protocol (RFC 3588)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۷۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle Management Remote Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۸۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Remote Administrator[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]udt_os, IBM UniData UDT OS[۵۷][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۹۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EMCADS service, a Giritech product used by G/On[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۹۷۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OpenTTD game (masterserver and content service)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۹۷۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OpenTTD game[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Norman distributed scanning service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Diablo II game[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Ants game[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PrintBuzzer printer monitoring socket server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۱۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]protocol information and warnings[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 422]IBM Rational Developer for System z Remote System Explorer Daemon[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Solaris lockd NFS lock daemon/manager[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۶۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Minger Email Address Verification Protocol[۵۸][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OpenCORE Remote Control Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]PxPlus Client server interface ProvideX[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Ascom Timeplex BRE (Bridge Relay Element)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WatchGuard authentication applet default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Shofar (ShofarNexus)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Xgrid[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۱۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Smartcard-TLS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۱۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WatchGuard System Manager[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Remote Web Workplace administration[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۷۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Teradici PCoIP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ManageSieve[۵۹][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TinyMUD and various derivatives[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۲۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Aleph One (game)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Cisco Audio Session Tunneling[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Reverse Battle Tetris[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Orthanc – Default DICOM port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Quassel distributed IRC client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۲۴۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CrashPlan[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Simple Railroad Command Protocol (SRCP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Referral Whois (RWhois) Protocol[۶۰][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۲۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Lincoln Electric’s ArcLink/XT[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۴۳۳-۴۴۳۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Axence nVision [۶۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۴۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Content Server – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۴۴۴-۴۴۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]I2P HTTP/S proxy[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۴۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Integrated Client Message Service (ICMS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IPSec NAT Traversal (RFC 3947)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۰۲-۴۵۳۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Silverlight connectable ports under non-elevated trust[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Salt master[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Salt master[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۳۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Armagetron Advanced default server port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۶۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sinatra default server port in development mode (HTTP)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۶۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Inter-Asterisk eXchange (IAX2)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۱۰–۴۶۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]QualiSystems TestShell Suite Services[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۶۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OrbitNet Message Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OrbitNet Message Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for older versions of eMule[۶۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۶۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Google Desktop Search[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۶۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tardis Beacon Tcp-control of first worm that re-writes time by compiling from code in cleartext.[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۶۷۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Default for older versions of eMule[۶۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]eMule optional web interface[۶۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]McAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTP[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]McAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPS[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PulseAudio sound server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۲۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Computer Associates Desktop and Server Management (DMP)/Port Multiplexer [۶۳][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۳۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Gearman’ job server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۳۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Digital Airways’ OHM server’s commands to mobile devices (used mainly for binary SMS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Apprentice[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]BladeLogic Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۵۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SIMON (service and discovery)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۸۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OPC UA TCP Protocol for OPC Unified Architecture from OPC Foundation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۸۴۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OPC UA TCP Protocol over TLS/SSL for OPC Unified Architecture from OPC Foundation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۸۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Web Fresh Communication, Quadrion Software & Odorless Entertainment[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۸۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]LysKOM Protocol A[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۸۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Radmin remote administration tool[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۹۴۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Munin Resource Monitoring Tool[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۹۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cylon Controls UC32 Communications Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۹۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Solar Data Log (JK client app for PV solar inverters)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۹۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Home FTP Server web Interface Default Port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]commplex-main[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]UPnP—Windows network device interoperability[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]VTun—VPN Software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]FlightGear multiplayer[۶۴][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Synology Inc. Management Console, File Station, Audio Station[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]commplex-link[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Slingbox and Slingplayer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Iperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Iperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Synology Inc. Secured Management Console, File Station, Audio Station[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SOLICARD ARX[۶۵][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Drobo Dashboard[۶۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]FileMaker[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۴[/TD]

[TD=width: 51]DCCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]RTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]DCCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]RTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Registered to: TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[۶۷]

The TCP port is now used for: IBM WebSphere MQ Workflow[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[۶۷][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۲۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sonic Robo Blast 2 : Multiplayer[۶۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]AVM CAPI-over-TCP (ISDN over Ethernet tunneling)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Android ADB server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Yahoo! Messenger[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ita-agent Symantec Intruder Alert[۶۹][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Session Initiation Protocol (SIP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۶۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Session Initiation Protocol (SIP) over TLS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Localisation access[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Binary Floor Control Protocol (BFCP),[۷۰] published as RFC 4582, is a protocol that allows for an additional video channel (known as the content channel) alongside the main video channel in a video-conferencing call that uses SIP. Also used for Session Initiation Protocol (SIP) preferred port for PUBLISH on SIP Trunk to Cisco Unified Presence Server (CUPS)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Qpur Communication Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Qpur File Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۸۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۸۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) over TLS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۹۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Client-to-Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۰۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Server-to-Server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Tivoli Framework NetCOOL/Impact[۷۱] HTTP Service[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]A-Talk Common connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]A-Talk Remote server connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VPOP3 Mail Server Webmail[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]VPOP3 Mail Server Status[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ProRat Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Neverwinter Nights[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TorgaNET (Micronational Darknet)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TorgaNET (Micronational Intelligence Darknet)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ATMP Ascend Tunnel Management Protocol[۷۲][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Malware Cerberus RAT[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ESRI SDE Instance[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۵۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ESRI SDE Remote Start[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۵۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BZFlag[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ConsoleWorks default UI interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۱۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ICQ and AOL Instant Messenger[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection[۷۳][۷۴][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection over SSL[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۲۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HP Virtual Room Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۲۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Google Play, Android Cloud to Device Messaging Service, Google Cloud Messaging[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۴۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP control[۷۵][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۴۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP data[۷۵][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) server connection[۷۳][۷۴][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) XEP-0124: Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP (BOSH)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Undo License Manager[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[۷۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۲۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[۷۷][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Outlaws (1997 video game). Both UDP and TCP are reserved, but only UDP is used[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۴۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]STUN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[۵۴][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۴۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TURN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[۵۵][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NAT Port Mapping Protocol—client-requested configuration for inbound connections through network address translators[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۵۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Multicast DNS (mDNS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]LLMNR—Link-Local Multicast Name Resolution, allows hosts to perform name resolution for hosts on the same local link (only provided by Windows Vista and Server 2008)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۵۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Web Services for Devices (WSDAPI) (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۵۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WSDAPI Applications to Use a Secure Channel (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۳۹۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Kega Fusion, a Sega multi-console emulator[۷۸][۷۹][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]mftp, Stratacache[۸۰] OmniCast content delivery system MFTP file sharing protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetSupport Manager[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IBM Rational Synergy (Telelogic Synergy) (Continuus CM) Message Router[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Wonderware SuiteLink service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetSupport Manager[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۳۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]PostgreSQL database system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bouwsoft file/webserver[۸۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۴۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cisco Unified Video Advantage[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OSIsoft PI Server Client Access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۵۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۵۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۵۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OSIsoft PI Notifications Client Access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۵۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VMware VMware VAMI (Virtual Appliance Management Infrastructure) – used for initial setup of various administration settings on Virtual Appliances designed using the VAMI architecture.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Cognos TM1 Admin server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Hotline tracker server connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۴۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Hotline tracker server discovery[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VNC remote desktop protocol—for incoming listening viewer, Hotline control connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Hotline file transfer connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۱۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Setiqueue Proxy server client for SETI@Home project[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Hewlett-Packard Data Protector[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Inbound Refinery – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Freeciv versions up to 2.0, Hewlett-Packard Data Protector, McAfee EndPoint Encryption Database Server, SAP, Default for Microsoft Dynamics CRM 4.0[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۵۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Freeciv, Oracle WebLogic Server Node Manager[۸۲][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۵۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Tidal Enterprise Scheduler master-Socket used for communication between Agent-to-Master, though can be changed[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]pcANYWHEREdata, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later[۸۳])[۸۴] data[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۳۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]pcANYWHEREstat, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later) status[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۵۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Lotus Sametime p2p file transfer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۶۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NRPE (Nagios)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۶۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NSCA (Nagios)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۷۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMQP[۸۵][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۷۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Mikrotik RouterOS Neighbor Discovery Protocol (MNDP)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۶۸۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Constrained Application Protocol (CoAP)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۷۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Kaseya[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۷۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Operations Manager[۸۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۷۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IDA Discover Port 1[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۷۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]IDA Discover Port 2[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۸۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VNC remote desktop protocol—for use over HTTP[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۸۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Hewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۸۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]COMIT SE (PCR)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۸۵۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Adeona client: communications to OpenDHT[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Remote Frame Buffer protocol (RFB), Virtual Network Computing (VNC) remote desktop protocol[۸۷][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Tidal Enterprise Scheduler agent-Socket used for communication between Master-to-Agent, though can be changed[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]AMMYY admin Remote Control[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۳۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TeamViewer remote desktop protocol[۸۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۸۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CouchDB database server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۸۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Windows PowerShell Default psSession Port[۸۹][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Windows PowerShell Default psSession Port[۸۹][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۵۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CVSup file update tool[۹۰][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]X11—used between an X client and server over the network[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]X11—used between an X client and server over the network[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BMC Software Control-M/Server—Socket used for communication between Control-M processes—though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Camfrog chat & cam client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]JD Edwards EnterpriseOne ERP system JDENet messaging client listener[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Arcserve backup[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nortel software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Arcserve backup[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۷۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]iOperator Protocol Signal Port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۰۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PDTP—FTP like file server in a P2P network[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Vizrt System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Ventrilo This is the authentication port that must be allowed outbound for version 3 of Ventrilo[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Backup Exec Agent Browser[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]softcm, HP Softbench CM[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]spc, HP Softbench Sub-Process Control[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotely[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotely[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Blizzard’s Battle.net gaming service and some games,[۴۳] ArenaNet gaming service, Relic gaming service[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Club Penguin Disney online game for kids[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Club Penguin Disney online game for kids, Used by some Blizzard games[۴۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۲۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DameWare Remote Control[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۱۵۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ARINC 840 EFB Application Control Interface[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: Content Server (With Native UI) and Inbound Refinery[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: Admin[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: Content Server Web UI[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۲۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: JavaDB[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: Capture[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: Content Server – Intradoc Socket port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content Portable: Inbound Refinery – Intradoc Socket port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۵۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WinMX (see also 6699)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]planet M.U.L.E.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۲۶۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sybase Advantage Database Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Hall Research Device discovery and configuration[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۴۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SFlow, sFlow traffic monitoring[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۴۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]gnutella-svc, gnutella (FrostWire, Limewire, Shareaza, etc.)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]gnutella-rtr, Gnutella alternate[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]App Discovery and Access Protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۷۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default port for the Redis key-value data store[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۳۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]EMC CLARiiON[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۴۳۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PgBouncer – A connection pooler for PostgreSQL[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۴۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Sun Grid Engine—Qmaster Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۴۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Sun Grid Engine—Execution Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Syslog over TLS[۹۱][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۱۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Elipse RPC Protocol (REC)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gobby (and other libobby-based software)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gobby 0.5 (and other libinfinity-based software)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۴۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Paradigm Research & Development Jetnet[۹۲] default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۶۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SANE (Scanner Access Now Easy)—SANE network scanner daemon[۹۳][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۶۰-۶۵۶۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Speech-Dispatcher daemon[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۵۷۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Windows Live FolderShare client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Hyper-V Live[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Music Player Daemon (MPD)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Forefront Threat Management Gateway[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft Windows WSS Communication[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]odette-ftps, Odette File Transfer Protocol (OFTP) over TLS/SSL[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۴۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]McAfee Network Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۶۰–۶۶۶۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Internet Relay Chat (IRC)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۶۵–۶۶۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Internet Relay Chat (IRC)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۷۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Osorno Automation Protocol (OSAUT)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۷۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often used[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۹۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often used[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۶۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WinMX (see also 6257)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۷۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Tidal Enterprise Scheduler client-Socket used for communication between Client-to-Master, though can be changed[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۷۱۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AberMUD and derivatives default port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۷۷۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Polycom server broadcast[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۷۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Campbell Scientific Loggernet Software[۹۴][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۷۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bucky’s Instant Messaging Program[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۸۸۱–۶۸۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MUSE[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۸۸۹–۶۸۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۸۹۱–۶۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۸۹۱–۶۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Windows Live Messenger (File transfer)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۹۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Windows Live Messenger (Voice)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۹۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۹۰۲–۶۹۶۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۹۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]acmsoda[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۹۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent tracker[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۶۹۷۰–۶۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent part of full range of ports used most often[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Vuze’s built in HTTPS Bittorrent Tracker[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Avira Server Management Console[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Avira Server Management Console[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BEA WebLogic Server’s HTTP server, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BEA WebLogic Server’s HTTPS server, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Agent-to-Server, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Server-to-Agent, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Cisco AON AMC (AON Management Console) [۹۵][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Database mirroring endpoints[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۲۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Bryan Wilcutt T2-NMCS Protocol for SatCom Modems[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Zimbra LMTP [mailbox]—local mail delivery[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Zimbra conversion server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sepialine Argos Communications port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۱۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Enemy Territory: Quake Wars[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۱۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Peercast[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۱۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Peercast[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۱۷۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tibia[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۳۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Zimbra mysql [mailbox][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۳۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Zimbra mysql [logger][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۳۱۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Sibelius License Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۳۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Web control interface for Folding@home v7.3.6 and later[۹۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۴۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Discovery[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۴۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS User-Traffic[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۴۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]RTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Meta-Traffic[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۴۷۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Rise: The Vieneo Province[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۵۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CPE WAN Management Protocol Technical Report 069[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۵۷۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Populous: The Beginning server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Instrument Neutral Distributed Interface[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۳۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]hddtemp – Utility to monitor hard drive temperature[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۵۲-۷۶۵۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]I2P anonymizing overlay network[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۵۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]I2P SAM Bridge Socket API[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۵۶-۷۶۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]I2P anonymizing overlay network[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]BrettspielWelt BSW Boardgame Portal[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۶۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Aqumin AlphaVision Remote Command Interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]P2P DC (RedHub)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۰۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Killing Floor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۰۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Killing Floor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۱۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Killing Floor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]iChat server file transfer proxy[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle Cluster File System 2[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Windows backdoor program tini.exe default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Xivio default Chat Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Terraria default server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]San Andreas Multiplayer default server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bad Trip MUD[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷-۷۷۸۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Unreal Tournament series default server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۷۷-۷۷۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Unreal Tournament series default server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۷۸۷-۷۷۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]GFI EventsManager 7 & 8[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۸۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default used by Smartlaunch Internet Cafe Administration[۹۷] software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۸۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]PowerSchool Gradebook Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۸۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default that will be used by the iControl Internet Cafe Suite Administration software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۹۱۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for YSFlight server[۹۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۹۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Fixed port used for Adobe Flash Debug Player to communicate with a debugger (Flash IDE, Flex Builder or fdb).[۹۹][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۷۹۳۷-۹۹۳۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]EMC۲ (Legato) Networker or Sun Solstice Backup[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]iRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[۱۰۰]—sometimes erroneously used instead of port 8080[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]iRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[۱۰۰]—sometimes erroneously used instead of port 8080[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Commonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcast[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Splunk web-interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FreemakeVideoCapture service a part of Freemake Video Downloader [۱۰۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nortel Contivity Router Firewall User Authentication (FWUA) default port number[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Commonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcast[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Cisco Systems Unified Call Manager Intercluster[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Dell AppAssure 5 API and Replication [۱۰۲][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Dell AppAssure 5 Engine [۱۰۳][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HTTP Alternate[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM HTTP Server administration default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ajp13—Apache JServ Protocol AJP Connector[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]XMPP File transfers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۱۱-۸۰۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engine[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engine[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Perseus SDR Receiver default remote connection port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]۳۶۰Works SuperContainer[۱۰۴][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Orthanc – Default HTTP Port for GUI[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OpenERP Default HTTP port (web interface and xmlrpc calls)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OpenERP Legacy netrpc protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۷۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gadu-Gadu[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۷۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Killing Floor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۷۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Default port for most Endless Online-based servers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HTTP alternate (http_alt)—commonly used for Web proxy and caching server, or for running a Web server as a non-root user[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Apache Tomcat[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]FilePhile Master/Relay[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Vermont Systems / RecTrac Vermont Systems RecTrac (WebTrac) network installer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HTTP alternate, VibeStreamer, e.g. McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HELM Web Host Automation Windows Control Panel[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Kaspersky AV Control Center[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Hosting Accelerator Control Panel[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Parallels Plesk Control Panel[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Kaspersky AV Control Center[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Asterisk (PBX) Web Configuration utility (GUI Addon)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Splunk REST API endpoint. This port is NOT used for any forwarding or indexing. It is used only for command and control functions.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Coral Content Distribution Network (deprecated; 80 and 8080 now supported)[۱۰۵][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CouchBase Web Administration[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۰۹۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CouchBase API[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Console Gateway License Verification[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]JOSM Remote Control[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PAC Pacifica Coin[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۱۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Check Point Cluster Control Protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۱۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Privoxy—advertisement-filtering Web proxy[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Polipo Web proxy[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bukkit DynMap Default Webserver Bind Address[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Perceptive Automation Indigo Home automation server – control access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۹۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sophos Remote Management System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sophos Remote Management System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sophos Remote Management System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bloomberg Application[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۱۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bloomberg Application[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]GoToMyPC[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۲۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VMware Server Management User Interface[۱۰۶] (insecure Web interface).[۱۰۷] See also port 8333[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۲۴۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]HTTPS listener for Apache Synapse [۱۰۸][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۲۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]HTTP listener for Apache Synapse [۱۰۸][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۲۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Winbox—Default on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOS[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۳۰۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Teeworlds Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۳۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MultiBit, [1][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۳۳۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bitcoin JSON-RPC server[۱۰۹][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۳۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bitcoin[۱۱۰][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۳۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VMware Server Management User Interface[۱۰۶] (secure Web interface).[۱۰۷] See also port 8222[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۴۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]cvp, Commvault Unified Data Management[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۴۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CyBro A-bus, Cybrotech Ltd.[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۴۴۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SW Soft Plesk Control Panel, Apache Tomcat SSL, Promise WebPAM SSL, McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۴۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bitmessage[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۴۸۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory Login Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default and Duke Nukem 3D—default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422][۲] DukesterX —default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۸۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۵۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۶۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Wavestore CCTV protocol[۱۱۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۶۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Wavestore Notification protocol[۱۱۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۶۴۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Lotus Traveller[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۶۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Ultra Fractal default server port for distributing calculations over network computers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SoftPerfect Bandwidth Manager[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SoftPerfect Bandwidth Manager[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۶۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TeamSpeak—default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۶۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TeamSpeak—alternate[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۷۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]EPOS Speech Synthesis System[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory CashShop Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۷۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MapleStory CashShop Game Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۳۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nessus web[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Opera Unite server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]cddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternate[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]cddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternate[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebSphere Application Server SOAP connector default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Win Media Streamer to Server SOAP connector default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Atlasz Informatics Research Ltd Secure Application Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Netflexity Inc QFlex – IBM WebSphere MQ monitoring software.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Atlasz Informatics Research Ltd Secure Application Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Secure MQ Telemetry Transport (MQTT over SSL)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PPM3 (Padtec Management Protocol version 3)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HyperVM HTTP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HyperVM HTTPS[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Freenet HTTP[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NewsEDGE server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]GNUmp3d HTTP music streaming and Web interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]LoLo Catcher HTTP Web interface (www.optiform.com)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]D2GS Admin Console Telnet administration console for D2GS servers (Diablo 2)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Earthland Relams 2 Server (AU1_2)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MAMP Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MAMP Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۸۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Earthland Relams 2 Server (AU1_1)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۹۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Transaction Warehouse Data Service (TWDS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۹۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default for Apache Solr [۱۱۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۹۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]I2P Monotone Repository[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۸۹۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]STEP Bible : Scripture Tools for Every Person[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Buffalo LinkSystem Web access[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DBGp[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SqueezeCenter web server & streaming[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]UDPCast[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Play! Framework web server[۱۱۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Hadoop NameNode default port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ETL Service Manager[۱۱۴][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Microsoft SharePoint authoring environment[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]cisco-xremote router configuration[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tor network default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DBGp Proxy[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]HSQLDB default port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Newforma Server comms[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Pichat Server—Peer to peer chat software[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TISERVICEMANAGEMENT Numara Track-It![/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WiT WiT Services[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WiT WiT Services[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۳۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tor often used[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۴۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebSphere Application Server Administration Console secure[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebSphere Application Server Administration Console[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]glrpc, Groove Collaboration software GLRPC[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]glrpc, Groove Collaboration software GLRPC[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebSphere Application Server HTTP Transport (port 1) default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WebSM[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Webwasher, Secure Web, McAfee Web Gateway – Default Proxy Port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Openfire Administration Console[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SqueezeCenter control (CLI)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Cherokee Admin Panel[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Openfire Administration Console (SSL Secured)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۰۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Transmission (BitTorrent client) Web Interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PDL Data Stream[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Bacula Director[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Bacula File Daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Bacula Storage Daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Xadmin Control Daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Astergate Control Daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Astergate-FAX Control Daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SSMP Message protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۱۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MXit Instant Messenger[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Catamount Software – PocketMoney Sync[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۱۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Avtex LLC – qStats[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ElasticSearch – default elasticsearch port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۲۹۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sony PlayStation RemotePlay[۱۱۵][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۳۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IBM Cognos 8 SOAP Business Intelligence and Performance Management[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۳۰۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]D-Link Shareport Share storage and MFP printers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۳۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sphinx Native API[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۳۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Sony PlayStation Vita Host Collaboration WiFi Data Transfer[۱۱۶][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۳۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sphinx SphinxQL[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۴۱۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]git, Git pack transfer service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۴۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MooseFS distributed file system—master server to chunk servers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۴۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MooseFS distributed file system—master server to clients[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۴۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MooseFS distributed file system—chunk servers to clients[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۴۴۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VMware HTTPS port used for accessing and administrating a vCenter Server via the Web Management Interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۵۳۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]mngsuite, LANDesk Management Suite Remote Control[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۵۳۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]laes-bf, IP Fabrics Surveillance buffering function[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۶۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Omron FINS, OMRON FINS PLC communication[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۶۷۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Spiceworks Desktop, IT Helpdesk Software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۶۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Spiceworks Desktop, IT Helpdesk Software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۶۹۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CCNx[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۸۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WebDAV Source[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۸۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WebCT e-learning portal[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۸۷۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Club Penguin Disney online game for kids[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۸۹۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]MonkeyCom[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۸۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MonkeyCom[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۸۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Tripwire—File Integrity Monitoring Software[۱۱۷][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۸۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TeamSpeak 3 server default (voice) port (for the conflicting service see the IANA list)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Ryan’s App “Ryan’s App” Trading Software[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]The Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Splunk port for communication between the forwarders and indexers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]The Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Hydranode—edonkey2000 TELNET control[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Lantronix UDS-10/UDS100[۱۱۸] RS-485 to Ethernet Converter TELNET control[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۹۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Urchin Web Analytics[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Webmin—Web-based administration tool for Unix-like systems[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]BackupExec[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Ericsson Account Manager (avim)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Lantronix UDS-10/UDS100[۱۱۹] RS-485 to Ethernet Converter default[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Octopus Multiplexer, primary port for the CROMP protocol, which provides a platform-independent means for communication of objects across a network[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cross Fire, a multiplayer online First Person Shooter[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Open Object Rexx (ooRexx) rxapi daemon[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۱۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AIX,NeXT, HPUX—rexd daemon control[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Zimbra smtp [mta]—to amavis from postfix[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Zimbra smtp [mta]—back to postfix from amavis[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Zabbix-Agent[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۰۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Zabbix-Trapper[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۱۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NMEA 0183 Navigational Data. Transport of NMEA 0183 sentences over TCP or UDP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۱۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ Endpoint[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۱۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ Qcheck[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۱۱۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ Endpoint[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۱۱۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]NetIQ VoIP Assessor[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۱۷۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Intuit Quickbooks client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FRISK Software International’s fpscand virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۰][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۲۰۱–۱۰۲۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۳۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۳۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]VoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint (SSL)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۳۰۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Lock-on: Modern Air Combat[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۴۸۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]SWAT 4 Dedicated Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۵۰۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BlueStacks (android simulator) broadcast [۱۲۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۵۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]TLS-enabled Rsyslog (default by convention)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۸۲۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Farming Simulator 2011 Default Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۰۸۹۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Jungle Disk (this port is opened by the Jungle Disk Monitor service on the localhost)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]metasys ( Johnson Controls Metasys java AC control environment )[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۱۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۱۵۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Tunngle[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۲۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]memcached[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۲۳۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Savage:Battle for Newerth Server Hosting[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۲۹۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Blood Quest Online Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۳۷۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OpenPGP HTTP key server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۱۵۷۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]IPStor Server management communication[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ElevateDB default database port [۱۲۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Axence nVision [۶۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Axence nVision [۶۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۱۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, Korea Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۳۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Axence nVision [۶۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۰۳۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Linden Lab viewer to sim on SecondLife[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۲۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]GELF Protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۲۲۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Light Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP data (RFC 5412)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۲۲۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Light Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP control (RFC 5412)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۳۴۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NetBus—remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP) and Cubeworld[۱۲۴] (TCP and UDP).[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۴۸۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۹۷۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]LogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 32976)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connect[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۲۹۹۸–۱۲۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Takenaka RDI Mirror World on SecondLife[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۰۰۰–۱۳۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Linden Lab viewer to sim on SecondLife[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cross Fire, a multiplayer online First Person Shooter[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۰۷۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Default[۱۲۵] for BMC Software Control-M/Enterprise Manager Corba communication, though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۱۹۵-۱۳۱۹۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Ontolux Ontolux 2D[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۳۳۷-۱۳۳۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]ÆtherNet peer-to-peer networking[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec NetBackup—bprd (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec NetBackup—bpdbm (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec Network Utility—vnetd (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec NetBackup—bpcd (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۸۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec NetBackup Database—nbdb (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۳۷۸۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Symantec nomdb (formerly VERITAS)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۴۳۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]APRS UI-View Amateur Radio[۱۲۶] UI-WebServer[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۵۶۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Battlefield 1942 and mods[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۴۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]K3 SYSPRO K3 Framework WCF Backbone[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]psyBNC[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Wesnoth[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Kaspersky Network Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]hydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisition[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]hydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisition[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۵۵۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Jeex.EU Artesia (direct client-to-db.service)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۵۶۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Battlefield Vietnam and mods[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۵۳۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]XPilot Contact[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Imaging (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]shroudBNC[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۰۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Mac OS X Server Web (HTTP) service with performance cache[۱۲۷][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Content Server (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۲۲۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Content Server Web UI. Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۲۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Inbound Refinery (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۳۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Records Management (formerly known as Oracle Universal Records Management). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۳۸۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Iron Mountain Digital online backup[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۴۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Oracle WebCenter Content: Capture (formerly known as Oracle Document Capture). Port though often changed during installation[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۶۵۶۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Battlefield 2 and mods[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۷۵۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Dropbox LanSync Protocol (db-lsp); used to synchronize file catalogs between Dropbox clients on your local network.[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Super Dancer Online Extreme(SDO-X)—CiB Net Station Malaysia Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۱۰۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]RAD PDF Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۱۸۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DART Reporting server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۲۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۲۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۲۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—FAM Database[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۳۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۳۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۳۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—FAM Database[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۳۳۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bitcoin testnet[۱۱۰][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۴۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۴۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۵۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle R4p3 Server, Nexon Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی R4p3 Server[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۵۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, Nexon Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۶۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]X-BEAT—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۸۶۰۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]X-BEAT[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server—Status/Version Check[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]JACK sound server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Audition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۱۳۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Standard Minecraft Pocket Edition LAN Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۱۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Gkrellm Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۲۲۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Panda Software AdminSecure Communication Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۲۸۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management tools[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۲۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Google Talk Voice and Video connections [۱۲۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۲۹۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Google Talk Voice and Video connections [۱۲۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۳۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Google Talk Voice and Video connections [۱۲۸][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۳۱۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]KeyShadow for K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management tools[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۵۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gamecoin RCP[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۵۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gamecoin Testnet[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۵۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Gamecoin P2P[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۵۴۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Belkin Network USB Hub[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۶۳۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Ensim Control Panel[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۸۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]۴D database SQL Communication[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۸۱۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]۴D database Client Server Communication[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۸۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]۴D database DB4D Communication[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۱۹۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DNP – Secure (Distributed Network Protocol – Secure), a secure version of the protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’s[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DNP (Distributed Network Protocol), a protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’s[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Usermin, Web-based user tool[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۲۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]OnNet (Net2E)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۰۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]DART Reporting server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۵۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Killing Floor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۷۰۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Precise TPM Listener Agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۷۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Symantec i3 Web GUI server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۰۷۹۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Precise TPM Web GUI server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-admin default port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۱۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default http port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۱۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default https port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۲۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default http port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۱۰۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default https port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۱۳۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FLIR Systems Camera Resource Protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۲۲۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Davis Instruments, WeatherLink IP[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۳۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]WibuKey, WIBU-SYSTEMS AG Software protection system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۳۴۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Wolfson Microelectronics WISCEBridge Debug Protocol[۱۲۹][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۲۳۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]CodeMeter, WIBU-SYSTEMS AG Software protection system[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۰۷۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Soldat Dedicated Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۳۹۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Skype Default Protocol[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۳۵۱۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Duke Nukem 3D#Source code Duke Nukem Ports[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۴۴۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Pyzor spam detection network[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۴۴۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]NetBeans integrated development environment[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۴۶۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Tonido Directory Server for Tonido which is a Personal Web App and P2P platform[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۵۵۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BINKP, Fidonet mail transfers over TCP/IP[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۸۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Synergy: keyboard/mouse sharing software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۴۸۴۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]StepMania: Online: Dance Dance Revolution Simulator[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Teamware Office standard client connection[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۰۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Teamware Office client notifier[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Teamware Office message transfer[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۰۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Teamware Office MIME Connector[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Jayson’s Water Fun Connector[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Teamware Office Agent server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۵۶۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]codeheart.js Relay Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۵۶۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Standard Minecraft (Dedicated) Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۵۶۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MySQL Standard MySQL port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۵۷۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Manic Digger default single player port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۸۲۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]collectd default port[۱۳۰][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Xfire (Firewall Report, UDP_IN) IP Address (206.220.40.146) resolves to gameservertracking.xfire.com. Use unknown.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۵۹۹۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Xfire[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]id Software’s Quake server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]id Software’s Quake server[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CCP’s EVE Online Online gaming MMORPG[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۸۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]War of No Return Server Port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CCP’s EVE Online Online gaming MMORPG[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۶۹۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]CCP’s EVE Online Online gaming MMORPG[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۰۰-۲۷۰۳۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Steam Client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422](through 27006) id Software’s QuakeWorld master server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FlexNet Publisher’s License server (from the range of default ports)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Source engine dedicated server port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۱۴-۲۷۰۵۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Steam Downloads[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۱۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Source engine dedicated server port (rare)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۱۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]GoldSrc and Source engine dedicated server port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۱۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Magicka server port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۰۱۷[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]mongoDB server port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۳۷۴[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Sub7 default.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۵۰۰-۲۷۹۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]id Software’s QuakeWorld[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۸۸۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Kaillera server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۹۰۰-۲۷۹۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nintendo Wi-Fi Connection[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۹۰۱-۲۷۹۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]id Software’s Quake II master server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۹۵۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]OpenArena outgoing[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۷۹۶۰-۲۷۹۶۹[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Activision’s Enemy Territory and id Software’s Quake III Arena, Quake III and Quake Live and some ioquake3 derived games, such as Urban Terror (OpenArena incoming)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Bitfighter Common/default Bitfighter Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Starsiege: Tribes Common/default Tribes v.1 Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۳۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]www.SmartSystemsLLC.com Used by Smart Sale 5.0[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۷۸۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cube 2 Sauerbraten[۱۳۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۷۸۶[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Cube 2 Sauerbraten Port 2[۱۳۱][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۸۰۱ – ۲۸۸۰۲[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Red Eclipse (Cube 2 derivative) default ports [۱۳۲][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۸۵۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Killing Floor[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۹۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۸۹۶۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Call of Duty; Call of Duty: United Offensive; Call of Duty 2; Call of Duty 4: Modern Warfare; Call of Duty: World at War (PC Version)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Perfect World International Used by the Perfect World International Client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۰۷۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Game titled “Jedi Knight: Jedi Academy” by Ravensoft[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۲۹۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TMO Integration Service Communications Port, Used by Transaction Manager SaaS (HighJump Software)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۹۰۰-۲۹۹۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۲۹۹۲۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Pokémon Netbattle[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۳۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]BitTorrent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۵۶۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Multiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۷۱۸[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Lantronix Discovery for Lantronix serial-to-ethernet devices[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۰۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ZangZing agent[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۳۱۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]electric imp nodeserver communication (TLS)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۳۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Back Orifice—remote administration tool (often Trojan horse)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۴۱۵[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ThoughtSignal—Server Communication Service (often Informational)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۴۵۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TetriNET IRC gateway on some servers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۴۵۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TetriNET[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۴۵۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TetriNET Used for game spectators[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۱۶۲۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]LM-MON (Standard Floating License Manager LM-MON)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۱۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]x3Lobby Used by x3Lobby, an internet application.[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۱۳۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Immunet Protect (UDP in version 2.0,[۱۳۴] TCP since version 3.0[۱۳۵])[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۲۴۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۷۶۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]FileNet RPC[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۸۸۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Used by “Ace of Spades” game[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۲۹۷۶[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]LogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 12975)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connect[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۴۳۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]traceroute[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۳۹۸۲[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Dezta software[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]MasterPort – WarZ[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]ClientPort – WarZ[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی (Jayson’s Game)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۰۱۰[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]PortStart – WarZ[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۴۴۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Linksys PSUS4 print server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۴۵۶۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]EDI service[۱۳۶][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۳۳۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Folding@home v7 default for client control interface[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۶۹۶۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Unreal Software multiplayer games, such as Counter Strike 2D (2D clone of Counter Strike)[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۶۵۹[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Axence nVision[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۳۷۷۷۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Digital Video Recorder hardware[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۰۰۰[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]SafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocol[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۰۱۲۳[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Flatcast[۱۳۷][/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۷۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Crestron Control Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۷۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Crestron Control Port[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۱۸۲۳[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Murealm Client[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۰۴۷[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TheòsMessenger second port for service TheòsMessenger[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۰۳۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]LarmX.com™ database update mtr port[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۰۴۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]TheòsMessenger third port for service TheòsMessenger[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۵۹۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]RuneScape, FunOrb, Runescape Private Servers game servers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۳۵۹۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]RuneScape JAGGRAB servers[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۴۴۰۵[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Mu Online Connect Server[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۴۴۴۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]LightClaw.TeamServer Asset synchronization[/TD]

[TD=width: 91]غیر رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۵۸۲۴[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]Server for the DAI family of client-server products[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۰۰۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51][/TD]

[TD=width: 422]WinRM – Windows Remote Management Service[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۷۸۰۸[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]BACnet Building Automation and Control Networks (47808۱۰ = BAC0۱۶)[/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 58]۴۹۱۵۱[/TD]

[TD=width: 51]TCP[/TD]

[TD=width: 51]UDP[/TD]

[TD=width: 422]Reserved[۱][/TD]

[TD=width: 91]رسمی[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

Fluid Width

Switch between fixed or fluid width

Sidebar Hide ON/OFF

You can hide or unhide your sidebar whenever you want.

Index Customizer

R
L

Sidebar Position

You can choose the position of sidebar, left or right / [ L ] for left, [ R ] for right.

2
3

Subforum Columns

You can choose how many columns to display your subforums

Y
N

Hide/Unhide Back To Top Button

Chose between display block and none [ Y = Show / N = Hide ]

Color Picker

Background Picker

Template Style Picker

Save
×
×
  • ایجاد مورد جدید...